You need to upgrade your Flash Player

System zarządzania sygnalizacjami świetlnymi oraz pomiarami ruchu MSR-SMiS

System zarządzania sygnalizacjami świetlnymi oraz pomiarami ruchu MSR-SMiS

Przeznaczenie

System MSR-SMiS przeznaczony jest do zarządzania pracą drogowych sygnalizacji świetlnych obsługiwanych przez sterowniki rodziny MSR oraz ich monitorowania i zbierania danych o ruchu w obszarze objętym systemem.

Funkcje podstawowe

 • Całościowy przegląd pracy wszystkich sygnalizacji dołączonych do serwera systemu i szybka ocena ich funkcjonowania (mapa miasta).
 • Automatyczne gromadzenie danych o funkcjonowaniu systemu jako całości i pracy poszczególnych sygnalizacji, zdarzeniach zachodzących w systemie, awariach sygnalizacji, szybkości reakcji operatora na wystąpienie awarii, ręcznych ingerencjach operatora w pracę poszczególnych sygnalizacji.
 • Przeglądanie danych dotyczących funkcjonowania sygnalizacji zebranych podczas pracy systemu.
 • Wizualizacja pracy poszczególnych sygnalizacji systemu z punktu widzenia sterowania ruchem (mapy skrzyżowań oraz diagramy paskowe), możliwość zdalnej oceny jakości realizowanych programów sygnalizacji.
 • Wizualizacja pracy poszczególnych sygnalizacji systemu z punktu widzenia sprawności elementów sygnalizacji i detekcji (mapy skrzyżowań), możliwość zdalnej oceny potrzeb w zakresie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem.
 • Zapis i późniejsze odtwarzanie funkcjonowania programów sygnalizacji (informacji o realizowanych sterowaniach i zgłoszeniach pojawiających się na detektorach).
 • Obsługa dzienników zdarzeń (logów) funkcjonujących w sterownikach sygnalizacji świetlnej oraz transmisja ich zawartości do serwera.
 • Zdalna zmiana trybu pracy i/lub realizowanego programu sterowania każdego ze sterowników dołączonych do systemu (sterowanie lokalne, centralne załączenie określonego programu sygnalizacji, centralne załączenie światła ogólnoczerwonego, centralne załączenie światła żółtego migającego, centralne wyłączenie sygnalizacji).
 • Zdalne wprowadzanie zmian harmonogramów pracy sygnalizacji.
 • Zdalne wprowadzanie zmian parametrów programów sygnalizacji i funkcjonowania systemu detekcji na skrzyżowaniach.
 • Zdalne przeprogramowanie sterowników (na przykład wprowadzanie nowych programów sygnalizacji), zarządzanie zasobami, transfer plików danych ze sterowników sygnalizacji do serwera systemu oraz z serwera do sterowników.
 • Synchronizacja czasu sterowników sygnalizacji.
 • Automatyczne zbieranie danych o ruchu z wykorzystaniem sterowników dołączonych do systemu, wprowadzanie parametrów określających sposób wykonywania pomiarów, możliwość realizacji pomiarów ruchu z klasyfikacją pojazdów.
 • Wizualizacja zebranych danych o ruchu, drukowanie wyników pomiarów.
 • Dokumentowanie pracy systemu - opcje drukowania mapy miasta, map skrzyżowań, diagramów paskowych, logu systemowego oraz logów sterowników.
 • Drukowanie planów skrzyżowań wraz z rozmieszczeniem elementów sygnalizacji (sygnalizatorów, pętli, detektorów itp.),
 • Łatwe dołączanie kolejnych sygnalizacji do systemu lub wprowadzanie zmian dotyczących sygnalizacji już istniejących dzięki zastosowaniu edytora mapy miasta oraz map skrzyżowania przyjaznych dla użytkownika.

Korzyści z zastosowania systemu

Monitorowanie

 • Poprawienie szybkości reagowania służb utrzymania sygnalizacji na występujące awarie i w efekcie skrócenie czasu awarii oraz optymalizacja wykorzystania zasobów służb prowadząca do zmniejszenia kosztów utrzymania sygnalizacji,
 • Szybki przegląd zgromadzonych danych o występujących awariach sygnalizacji - eliminowanie awarii powtarzających się, wadliwych elementów sygnalizacji itp..
 • Zdalne eliminowanie wpływu uszkodzonych detektorów (przycisków dla pieszych, pętli indukcyjnych itp.) na realizację programów sygnalizacji przez ich odłączanie lub zastępowanie procedurami symulującymi zgłoszenia na detektorach.

Sterowanie

 • Zdalna ocena efektywności funkcjonowania realizowanych programów sygnalizacji dzięki wizualizacji pracy sygnalizacji dokonywanej w czasie rzeczywistym oraz funkcji przeglądania zarejestrowanych plików sterowań i zgłoszeń na detektorach. Pozyskana w ten sposób wiedza pozwala na szybsze dokonywanie modyfikacji programów eliminując problemy ruchowe.
 • Możliwość dokonywania zdalnie zmian trybu pracy sygnalizacji i/lub zmian realizowanych programów sygnalizacji w przypadku występowania zdarzeń takich jak imprezy sportowe, gwałtowne zmiany strumieni ruchu spowodowane wypadkami, robotami drogowymi itp.
 • Możliwość dokonywania zdalnie zmian w programach sygnalizacji oraz funkcjonowaniu systemów detekcji oraz oceny wpływu tych korekt na obsługę strumieni ruchu dzięki wyświetlaniu wartości krótkoterminowych pomiarów ruchu o dużej częstotliwości odświeżania danych oraz czasów oczekiwania zgłoszeń uczestników ruchu na sygnał zielony.
 • Możliwość dokonywania zdalnie zmian w harmonogramach pracy programów sygnalizacji.

Pomiary ruchu

 • Automatyczne zbieranie danych o ruchu, zdalne sterowanie procesem zbierania danych, wizualizacja zebranych danych, eksportowanie danych do programu Excel.

Inne

 • Udostępnianie gromadzonych przez system danych wielu użytkownikom (zarządcom dróg, zarządzającemu ruchem, projektantom, służbom utrzymania, policji, innym jednostkom np. wydziałom ochrony środowiska w celu dokonywania oceny emisji spalin).

Budowa systemu MSR-SMiS

System składa się z następujących elementów:

 • serwera systemowego MSR-SMiS-PC,
 • terminali klientów np.
  • terminala operatora systemu,
  • terminala zarządzającego ruchem,
  • terminala służb utrzymania sygnalizacji,
  • terminala policji,
  • terminala inżyniera ruchu,
 • urządzeń transmisji danych (np. modemów, szaf transmisji danych MSR-SMiS--STD lub MSR-SMiS-WL),
 • łącz transmisji danych,
 • sterowników drogowych sygnalizacji świetlnych MSR-2002 oraz MSR-S,
 • stacji detektorowych.

Komunikacja pomiędzy serwerem może odbywać się za pośrednictwem praktycznie wszystkich dostępnych łącz - szczegółowe ich zestawienie zawarto w ustępie "Struktura sprzętowa systemu". System umożliwia łatwe konfigurowanie rodzaju połączenia oraz wprowadzenie parametrów dotyczących transmisji danych (rodzaj łącza, numeru telefonu, prędkości transmisji, adres IP itp.). Jeżeli transmisja danych odbywa się wyłącznie po komutowanych liniach telefonicznych lub przez sieć GSM, na urządzenia transmisji danych po stronie serwera może składać się zaledwie jeden modem. Serwer systemu MSR-SMiS może pracować w konfiguracji z jednym terminalem (klientem) lub z kilkoma klientami. Klienci mogą zostać dołączeni do serwera poprzez sieć lokalną (LAN), poprzez sieć rozległą (WAN), Internet itp. dzięki czemu możliwe jest udostępnienie zasobów systemu również użytkownikom oddalonym od serwera. Do transmisji między serwerem a terminalami mogą być stosowane wszystkie wymienione media transmisji.

Struktura sprzętowa systemu

 • Serwer systemowy MSR-SMiS-PC: Komputer kompatybilny z IBM PC
 • Wielodostęp do serwer systemu: Możliwość współpracy serwera z wieloma terminalami np.
  • terminalem operatora systemu
  • terminalem zarządzającego ruchem
  • terminalem inżyniera ruchu
  • terminalem służb utrzymania
  • terminalem policji
 • Terminale klientów:
  Komputery kompatybilne z IBM-PC połączone z serwerem sieciami LAN/WAN, przez Internet, za pośrednictwem modemów po łączach stałych lub komutowanych
 • Szafa transmisji danych MSR-SMiS-STD:
  Moduły portów szeregowych, modemy, przyłącza linii transmisji danych
 • Szafa transmisji danych MSR-SMiS-WL:
  Konwertery mediów transmisji danych na sieć LAN
 • Łącza transmisji danych:
  • łącza kablowe stałe
  • komutowana publiczna sieć telefoniczna
  • sieć telefonii komórkowej GSM
 • standardowa transmisja danych,
 • pakietowa transmisja danych GPRS
  • sieć lokalna/rozległa LAN/WAN pracująca w oparciu o łącza kablowe
 • łącza światłowodowe
 • łącza bezprzewodowe WLAN (Wireless LAN)
  • sieć VPN (Virtual Private Network)
  • Internet
 • Możliwość stosowania mieszanych sposobów transmisji w jednym systemie.
 • Sterowniki sygnalizacji świetlnych:
 • MSR-2002, MSR-S
 • Stacje detektorowe
 • Realizacja powiadamiania:
  • "oddzwanianie" sterownika do serwera systemu
  • wysyłanie przez sterownik SMS - usługa (MSR) INFO-SMS

Oprogramowanie

 • Architektura systemu:
  architektura Client-Server
 • System operacyjny:
  Windows 2000. Windows XP
 • Oprogramowanie aplikacyjne:
  pakiety CrossEngine, CrossVis, Diagram Viewer (opcja)
 • Protokół komunikacji pomiędzy aplikacjami:
  TCP/IP
 • Pełna kontrola dostępu:
  identyfikacja użytkownika na podstawie jego nazwy i wprowadzonego hasła.
 • Możliwość przypisania każdemu użytkownikowi indywidualnych uprawnień w odniesieniu do realizacji funkcji systemowych.
 • Pojemność systemu:
  128 sygnalizacji z możliwością rozszerzenia.

System MSR-SMiS

System MSR-SMiS

System MSR-SMiS

System MSR-SMiS

System MSR-SMiS

pobierz specyfikację